Kalendarium

Kalendarz imprez

Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku

Urząd Miejski w Zbąszynku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach,
 • brak opisów alternatywnych grafik,
 • brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach,
 • brak audiodeskrypcji w filmach,
 • pliki pdf powstały na podstawie dokumentów lub skanów, które nie mają dobrze zaznaczonej struktury logicznej,
 • dokumenty przygotowane w edytorach tekstu, nie przestrzegają zasad dostępności cyfrowej,
 • brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków,

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Część plików oraz informacji została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono w dniu:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji w dniu:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Hubert Cichy.
 • E-mail: e-mail
 • Telefon: 683849140 wew. 54

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Zbąszynka
 • Adres: ul. Rynek 1, 66-210 Zbąszynek
 • E-mail: e-mail
 • Telefon: 683849140

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejsca parkingowe: przed budynkiem od strony frontowej wyznaczono i oznakowano kolorem niebieskim 1 miejsce parkingowe.

Dostępność wejścia: wejście do budynku odbywa się schodami i podjazdem – pochylnią, dostosowaną  dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność komunikacyjna budynku:

Przy drzwiach wejściowych umieszczono dzwonek i domofon połączony bezpośrednio z punktem informacyjnym zlokalizowanym na parterze budynku. Przy domofonie znajduje się tablica informacyjna z instrukcją komunikowania się z pracownikami urzędu. Osoba z dysfunkcją ruchową może się dostać samodzielnie na klatkę schodową, a  na parter urzędu tylko przy pomocy osób trzecich. Schody prowadzące z przedsionka na parter są oznakowane taśmą ostrzegawczą.

Na parterze zapewniono pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych. Jednak ze względu na brak windy nie ma takiej możliwości dla pomieszczeń na pierwszym oraz drugim piętrze. Każdorazowo, na wniosek osoby niepełnosprawnej, urzędnik wezwany przez pracownika punktu informacyjnego ma obowiązek zejścia na parter i obsłużenia interesanta.

Toaleta na parterze budynku nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących:

- napisanie pisma lub złożenie wniosku i wysłanie na adres siedziby,

Urząd Miejski w Zbąszynku, ul. Rynek 1, 66-210 Zbąszynek

- wysłanie maila na adres: e-mail

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Skróty klawiaturowe (accesskey):

 • [m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne
 • [t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści
 • [s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka
Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych (na dzień dzisiejszy) wersjach przeglądarek internetowych:
 • Google Chrome v 80.X à lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Mozilla Firefox v 74.X à lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Internet Explorer v 11.X à lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Opera 67.X à lewy ALT + [litera_skrótu]

Inne informacje i oświadczenia

Urząd Miejski w Zbąszynku dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej zbaszynek.pl była na poziomie WCAG 2.1.

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

 • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
 • Herb miasta partnerskiego - Bedum
 • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego